פטור ממס רכישה לנכה

האם יש פטור לנכה, עיוור או נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה במס רכישה?

אכן ישנו פטור בחוק ו- נכה, עיוור או נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה ישלמו אך 0.5% מס רכישה על רכישת זכות במקרקעין, ההקלה האמורה תינתן אך פעמיים בלבד, לאו דווקא על דירה ולאו דווקא על דירה יחידה וזאת לפי תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין. על מנת לקצר אכנה אותם "הזכאי להקלה".

את הבקשה לקבלת פטור לנכה יש להגיש בעת הדיווח על רכישת הדירה, כשבמסגרת זו יש להשיג את אישורם של מס' גורמים במיסוי מקרקעין אשר אחראים על אישור הפטור למבקש. עד לאישור או דחיית הבקשה לפטור לנכה – השומה אשר הוצאה בגין העסקה תוקפא (למעט הסכום לתשלום שאינו שנוי במחלוקת), ורק לאחר שיתקבל האישור מכל הגורמים תינתן שומה סופית.

מי זכאי להקלה על פי חוק מיסוי מקרקעין?

"נכה" – אחד מאלה:

 1. נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, שדרגת נכותו לצמיתות כפי שנקבעה לו על פי אחד מהחוקים האמורים, אינה פחותה מ-19%;
 2. נכה כהגדרתו בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, שדרגת נכותו לצמיתות, כפי שנקבעה על פי החוק האמור, אינה פחותה מ-50% והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה על פי החוק האמור;
 3. נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 103 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) הזכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק לפי פרק ג' לחוק האמור ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה מתאונת עבודה כפי שנקבעה על פי החוק האמור אינה פחותה מ-50%;
 4. נכה על פי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי שנקבעה לו לצמיתות על פי החוק האמור דרגת אי-כושר להשתכר כדי מחייתו בשיעור של 75% לפחות;
 5. אחד מהמנויים להלן שאחוז נכותו נקבע על פי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם-1979 
  1. נכה תאונת דרכים שנקבעה לו לצמיתות, נכות שאינה פחותה מ-50%; לענין זה, "תאונת דרכים" – כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;
  2. נכה משיתוק או קטוע יד או רגל שאחוז נכותו לצמיתות כתוצאה מפגימות אלה אינה פחותה מ-50%;
  3. נכה שנקבעה לו נכות לצמיתות של 100% או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים, שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות.

 "נפגע" – נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, שאחוז נכותו לצמיתות על פי החוק האמור אינו פחות מ-19%, ואם נפטר הנפגע כתוצאה מפעולת האיבה – בן משפחה של הנפגע כמשמעותו בחוק האמור, הזכאי לתגמול, ויתום עד גיל 40;

כמה מס רכישה ישלם נכה? - סימולטור

אם הזכאי להקלה הוא תושב ישראל שבכוונתו לרכוש דירת מגורים והיא : 

(א) דירתו היחידה או 

(ב) ב-18 החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה או אם רכישת הדירה היתה מקבלן – ב-12 החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה או 

(ג) הדירה שבכוונתו לרכוש תהיה דירה חלופית לשתי דירות אחרות שהיו ונמכרו לפי סעיף 49ה(א);

אז מס הרכישה יהיה כמפורט להלן:

אם שווי הדירה שהזכאי להקלה רוכש מתחת ל- 2,500,000 ₪

אז עד לסכום 1,744,505  ₪  – לא ישולם מס

ועל ההפרש שבין 1,744,505  ₪ לבין שווי הדירה ישלם 0.5%.

כך למשל על דירה יחידה ששוויה 2,400,000 ₪ ישלם רק 3,277 ₪ בעוד שללא ההקלה היה נדרש לשלם 27,905 ₪. 

אם שווי הדירה שהזכאי להקלה רוכש מעל ל- 2,500,000 ₪

ישלם 0.5% מס רכישה.

כך למשל על דירה יחידה ששוויה 3,000,000 ₪ ישלם רק 15,000 ₪ בעוד שללא ההקלה היה נדרש לשלם 57,905 ₪ .

שימו לב:

 • ההקלה היא אך ורק בינתן והרכישה לשם שיכונם של הזכאי להקלה ולא לצד ג' – כלומר נדרש כי ישמש למגוריהם. אל תקלו ראש לגבי תנאי זה – קראו על מעצרו של נכה שניצל הקלות לנכים כדי לחמוק מתשלום מס.
 • אם בכוונת שני בני זוג לרכוש את הזכות במקרקעין ורק אחד מהם "הזכאי להקלה" יחושב מס הרכישה לשניהם כאילו רק הזכאי להקלה רכש את הזכות בהתאם לאמור לעיל.
 • אם שני יחידים רכשו את הזכות במקרקעין שאחד מהם הזכאי להקלה (שאז לגביו חושב מס הרכישה כאמור לעיל בהקלה ולשני לפי מדרגות מס רכישה התואמות את מצבת הנכסים שלו, כלומר לפי מדרגות מס רכישה "רגילות") והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום רכישת הזכות במקרקעין, יוחזר מס הרכישה העולה על השיעור של 0.5% ששילם בן זוגו של הזכאי לפטור.
פטור ממס רכישה לנכה

3 אוגוסט, 2021

עו"ד יסמין צח - עורך דין נדל"ן

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: