פטור ממס רכישה לנכה

האם יש פטור לנכה, עיוור או נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה במס רכישה?​

אכן ישנו פטור ממס רכישה בחוק מיסוי מקרקעין עבור נכה, עיוור או נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה. 

במסגרת הפטור, הזכאים להקלה ישלמו 0.5% מס רכישה בלבד על רכישת זכות במקרקעין. ההקלה האמורה תינתן פעמיים בלבד, לאו דווקא על דירה ולאו דווקא על דירה יחידה, לפי תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין. 

פטור ממס רכישה לנכה

כדאי לדעת:

ההנחה תחול גם ברכישת קרקע, אך אם ניתן לבנות על הקרקע יותר מדירה אחת ההטבה תחול רק על הדירה שתשמש את הנכה.

איך מגישים בקשה לפטור ממס רכישה?

את הבקשה לקבלת פטור לנכה יש להגיש בעת הדיווח על רכישת הדירה, כשבמסגרת זו יש להשיג את אישורם של מס' גורמים במיסוי מקרקעין אשר אחראים על אישור הפטור למבקש. עד לאישור או דחיית הבקשה לפטור לנכה – השומה אשר הוצאה בגין העסקה תוקפא (למעט הסכום לתשלום שאינו שנוי במחלוקת), ורק לאחר שיתקבל האישור מכל הגורמים תינתן שומה סופית.

מי זכאי להקלה על פי חוק מיסוי מקרקעין?​

"נכה" – אחד מאלה:

 1. נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, שדרגת נכותו לצמיתות כפי שנקבעה לו על פי אחד מהחוקים האמורים, אינה פחותה מ-19%;
 2. נכה כהגדרתו בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, שדרגת נכותו לצמיתות, כפי שנקבעה על פי החוק האמור, אינה פחותה מ-50% והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה על פי החוק האמור;
 3. נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 103 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) הזכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק לפי פרק ג' לחוק האמור ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה מתאונת עבודה כפי שנקבעה על פי החוק האמור אינה פחותה מ-50%;
 4. נכה על פי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי שנקבעה לו לצמיתות על פי החוק האמור דרגת אי-כושר להשתכר כדי מחייתו בשיעור של 75% לפחות;
 5. אחד מהמנויים להלן שאחוז נכותו נקבע על פי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם-1979
  1. נכה תאונת דרכים שנקבעה לו לצמיתות, נכות שאינה פחותה מ-50%; לענין זה, "תאונת דרכים" – כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;
  2. נכה משיתוק או קטוע יד או רגל שאחוז נכותו לצמיתות כתוצאה מפגימות אלה אינה פחותה מ-50%;
  3. נכה שנקבעה לו נכות לצמיתות של 100% או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים, שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות.

מס רכישה לבן / בת זוג של נכה

 • אם בכוונת שני בני זוג לרכוש את הזכות במקרקעין ורק אחד מהם "זכאי להקלה" חישוב מס הרכישה לשניהם יבוצע כאילו רק הזכאי להקלה רכש את הזכות.

 

 • אם שני יחידים רכשו את הזכות במקרקעין כשאחד מהם זכאי להקלה (לגביו חושב מס הרכישה בהקלה, ולשני חושב המס לפי מדרגות מס רכישה "רגילות" בהתאם למצב נכסיו) והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום רכישת הזכות במקרקעין, בן הזוג זכאי להחזר מס רכישה, על ההפרש בין הסכום ששילם לבין שיעור הפטור של בן הזוג (0.5%) .

כמה מס רכישה ישלם נכה? - סימולטור​

אם הזכאי להקלה הוא תושב ישראל שבכוונתו לרכוש דירת מגורים והיא : 

(א) דירתו היחידה או 

(ב) ב-18 החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה או אם רכישת הדירה היתה מקבלן – ב-12 החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה או 

(ג) הדירה שבכוונתו לרכוש תהיה דירה חלופית לשתי דירות אחרות שהיו ונמכרו לפי סעיף 49ה(א);

אז מס הרכישה יהיה כמפורט להלן:

אם שווי הדירה שהזכאי להקלה רוכש מתחת ל- 2,500,000 ₪

אז עד לסכום 1,744,505  ₪  – לא ישולם מס

ועל ההפרש שבין 1,744,505  ₪ לבין שווי הדירה ישלם 0.5%.

כך למשל על דירה יחידה ששוויה 2,400,000 ₪ ישלם רק 3,277 ₪ בעוד שללא ההקלה היה נדרש לשלם 27,905 ₪. 

אם שווי הדירה שהזכאי להקלה רוכש מעל ל- 2,500,000 ₪

ישלם 0.5% מס רכישה.

כך למשל על דירה יחידה ששוויה 3,000,000 ₪ ישלם רק 15,000 ₪ בעוד שללא ההקלה היה נדרש לשלם 57,905 ₪ .

כדאי לדעת:

צרו קשר בטלפון 050-5733960 או בטופס:

פס מוזהב

נושאים רלוונטיים שיעניינו אותך

2 ינואר, 2022

עורכת דין יסמין צח - נדלן ומיסוי מקרקעין

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: