פטור ממס רכישה לנכה

2 אפריל, 2024

האם יש פטור לנכה, עיוור או נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה במס רכישה?​

אכן ישנו פטור ממס רכישה בחוק מיסוי מקרקעין עבור נכה, עיוור או נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה. 

במסגרת הפטור, הזכאים להקלה ישלמו 0.5% מס רכישה בלבד על רכישת זכות במקרקעין. ההקלה האמורה תינתן פעמיים בלבד, לאו דווקא על דירה ולאו דווקא על דירה יחידה, לפי תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין. 

פטור ממס רכישה לנכה

כדאי לדעת:

ההנחה תחול גם ברכישת קרקע, אך אם ניתן לבנות על הקרקע יותר מדירה אחת ההטבה תחול רק על הדירה שתשמש את הנכה.

כמה זמן נדרש הנכה להתגורר בדירה לצורך ההקלה במס רכישה?

תוכן עניינים

איך מגישים בקשה לפטור ממס רכישה?

את הבקשה לקבלת פטור לנכה יש להגיש בעת הדיווח על רכישת הדירה, כשבמסגרת זו יש להשיג את אישורם של מס’ גורמים במיסוי מקרקעין אשר אחראים על אישור הפטור למבקש. עד לאישור או דחיית הבקשה לפטור לנכה – השומה אשר הוצאה בגין העסקה תוקפא (למעט הסכום לתשלום שאינו שנוי במחלוקת), ורק לאחר שיתקבל האישור מכל הגורמים תינתן שומה סופית.

מהם התנאים לקבלת זכאות הטבה בתשלום מס רכישה לנכה?

תנאי ראשון

הנכה חייב להתגורר בדירה וזו דירת מגורים . תקנה 11 מגדירה כי הזכות הינה “לשם שיכונם”. כך למשל ב וע 1019-09 איצקוביץ אדריאן ואח’ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין נתניה נקבע כי אין הטבה במס רכישה לנכה ביחס לדירת נופש אפילו אם בפועל שימשה למגוריו.

תנאי שני

מי שנכנס תחת אחת מ-5 ההגדרות הבאות:

(1)   נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], או בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-1954, שדרגת נכותו לצמיתות כפי שנקבעה לו על פי אחד מהחוקים האמורים, אינה פחותה מ-19%;

(2)   נכה כהגדרתו בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957, שדרגת נכותו לצמיתות, כפי שנקבעה על פי החוק האמור, אינה פחותה מ-50% והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה על פי החוק האמור;

תק’ תשע”ז-2016

(3)   נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 103 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) הזכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק לפי פרק ג’ לחוק האמור ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה מתאונת עבודה כפי שנקבעה על פי החוק האמור אינה פחותה מ-50%;

תק’ תשע”ז-2016

(4)   נכה על פי פרק ט’ לחוק הביטוח הלאומי שנקבעה לו לצמיתות על פי החוק האמור דרגת אי-כושר להשתכר כדי מחייתו בשיעור של 75% לפחות;

(5)   אחד מהמנויים להלן שאחוז נכותו נקבע על פי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש”ם-1979 –

(א)   נכה תאונת דרכים שנקבעה לו לצמיתות, נכות שאינה פחותה מ-50%;

לענין זה, “תאונת דרכים” – כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה-1975;

(ב)   נכה משיתוק או קטוע יד או רגל שאחוז נכותו לצמיתות כתוצאה מפגימות אלה אינה פחותה מ-50%;

(ג)    נכה שנקבעה לו נכות לצמיתות של 100% או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים, שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות.

עורכת דין יסמין צח - עו"ד נדלן ומיסוי מקרקעין

טיפ מיסמין:

  • אל תתמהמה עם הגשת הבקשה להטבה. זכור כי לרשותך 4 שנים לתיקון שומה וכי טענת תום לב איננה עילה להארכת התקופה לתיקון שומה כך בו”ע 18-07-68019 חוגי נ’ מנהל מיסוי מקרקעין ת”א מ 28/10/2020 בנסיבות מר חוגי לא ביקש שימוש בהקלה. בחלוף 7 שנים פנה בבקשה לתיקון שומה עפ”י סעיף 85 לפקודת מס הכנסה באופן שמנהל מסמק יעשה שימוש בסמכותו בסעיף 107 ויאריך את התקופה מעבר ל 7 שנים. בית המשפט העליון קבע כי לא ניתן להסתפק בנימוק של טענת תום לב לצורך הארכת המועד .
  • ברוב המקרים לקוחותיי פונים עם מסמכים מביטוח לאומי ולכן נסכם כי במסמכים צריך להיות מצוין במפורש כי זו נכות יציבה ולצמיתות ובנוסף שיהיה מצויין מפורש באישור כי מדובר באחד מ 3 המקרים הבאים:  אי כושר השתכרות 75% ומעלה או נכות רפואית 100%  או נכות משוקללת 90% ומעלה.

מס רכישה לבן / בת זוג של נכה

  • אם בכוונת שני בני זוג לרכוש את הזכות במקרקעין ורק אחד מהם “זכאי להקלה” חישוב מס הרכישה לשניהם יבוצע כאילו רק הזכאי להקלה רכש את הזכות.
  • אם שני יחידים רכשו את הזכות במקרקעין כשאחד מהם זכאי להקלה (לגביו חושב מס הרכישה בהקלה, ולשני חושב המס לפי מדרגות מס רכישה “רגילות” בהתאם למצב נכסיו) והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום רכישת הזכות במקרקעין, בן הזוג זכאי להחזר מס רכישה, על ההפרש בין הסכום ששילם לבין שיעור הפטור של בן הזוג (0.5%).

    בפסה”ד עשת יורם נ’ מנהל מס שבח ת”א (עמ”ש 1198/00) נפסק כי ההקלה במס הרכישה לבן / בת זוג תינתן גם ביחס לידועים בציבור.

כמה מס רכישה ישלם נכה? - סימולטור​

אם הזכאי להקלה הוא תושב ישראל שבכוונתו לרכוש דירת מגורים והיא : 

(א) דירתו היחידה או 

(ב) ב-18 החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה או אם רכישת הדירה היתה מקבלן – ב-12 החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה או 

(ג) הדירה שבכוונתו לרכוש תהיה דירה חלופית לשתי דירות אחרות שהיו ונמכרו לפי סעיף 49ה(א);

אז מס הרכישה יהיה כמפורט להלן:

אם שווי הדירה שהזכאי להקלה רוכש מתחת ל- 2,500,000 ₪

אז עד לסכום 1,744,505  ₪  – לא ישולם מס

ועל ההפרש שבין 1,744,505  ₪ לבין שווי הדירה ישלם 0.5%.

כך למשל על דירה יחידה ששוויה 2,400,000 ₪ ישלם רק 3,277 ₪ בעוד שללא ההקלה היה נדרש לשלם 27,905 ₪. 

אם שווי הדירה שהזכאי להקלה רוכש מעל ל- 2,500,000 ₪

ישלם 0.5% מס רכישה.

כך למשל על דירה יחידה ששוויה 3,000,000 ₪ ישלם רק 15,000 ₪ בעוד שללא ההקלה היה נדרש לשלם 57,905 ₪ .

כדאי לדעת:

שאלות ותשובות בנושא מס רכישה לנכה

ההנחה / הטבה במס הרכישה איננה לדירה יחידה של הנכה, כלומר יכולה גם להינתן לנכה הרוכש דירה שניה ואולם הזכאות להטבה זו היא פעמיים בכל חייו של הנכה וכן על הנכה להתגורר בדירה לגביה ניתנה לו ההנחה.

ככלל נכים אינם פטורים מתשלום מס רכישה אולם נכים העונים על התנאים בחוק זכאים להנחה במס הרכישה.

אין פטור לנכה מתשלום מס שבח במכירת דירה. אבל תיתכן הטבה במס השבח לנכה במסגרת הליך של פריסת מס שבח שעניינו הכנסת סכום השבח החייב במסגרת המכירה לחישוב ההכנסות השנתיות של הנכה ו”התחשבנות” מול פקיד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס ההכנסה של הנכה בהתאם לסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

שיעור ההנחה תלוי בשני גורמים הראשון האם זו דירתו היחידה של הנכה? אם כן אז יש  הבחנה בין דירה ראשונה לנכה ששוויה פחות מ 2.5 מליון לבין כזו ששוויה מעל 2.5 מליון ₪. אם שוויה מתחת 2.5 מליון ₪ אזי ישלם על ההפרש שבין  1,919,155 ₪ ל שווי העסקה ישלם 0.5%.

אם זו דירה ראשונה ששוייה מעל 2.5 מליון- ישלם 0.5% על כל סכום התמורה. אם זו איננה דירתו הראשונה ישלם 0.5% משווי התמורה.

באמצעות טופס 2973 של מיסוי מקרקעין במסגרת הדיווח למיסוי מקרקעין על הרכישה. https://www.gov.il/he/service/real-estate-2973b

כן או ברכישת קרקע למגורי הנכה שאז ישלם מס רכישה של 0.5% רק לגבי שווי הדירה הבנויה (ולא על כל הקרקע) ובתנאי שהדירה תיבנה בתוך שנתיים.- תקנה 11(ד) תקנות מיסוי מקרקעין.

כן . ואם רכשו את הזכות הנכה ובן/ בת הזוג טרם נישואים ותוך 12 חודשים מהרכישה נישאו. תקנה 11(ב)

צרו קשר בטלפון 050-5733960 או בטופס:

פס מוזהב

נושאים רלוונטיים שיעניינו אותך

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: