מקדמת מס שבח

למה יש חיוב בתשלום מקדמת מס שבח?

לצורך רישום זכויות הקונה במקרקעין שנרכשו על ידו, המוכר נדרש להמציא אישור ממיסוי מקרקעין על תשלום או היעדר חבות בתשלום מס שבח בגין המכירה.

בשל פרקי זמן ארוכים בקבלת אישור מס השבח, הן בשל עומסי עבודה במשרדי מיסוי מקרקעין, והן בשל התנהלותו של המוכר (אשר לעיתים מערער על קביעת מיסוי מקרקעין באשר לחבותו או מסרב לשלם), ביקש המחוקק למנוע מצב של תלות הקונה בקבלת אישור זה שכאמור איננו תלוי בו.

משכך קבע המחוקק כי בעסקה בה ידוע מראש לצדדים כי המוכר יחוב במס שבח לפעול עפ”י הוראת סעיף 15(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, ומתוך כספי התמורה בעסקה (כחלק בלתי נפרד על חשבון התמורה) לשלם ישירות מהקונה למיסוי מקרקעין מקדמה למיסוי מקרקעין אשר תאפשר הנפקת אישור לרישום זכויות הקונה.

חישוב גובה מקדמת מס שבח

  • אם הנכס הנמכר נרכש ע”י המוכר לפני 06/11/2001 אז עם בעת תשלום 40% (במצטבר) מסך העסקה, יש לשלם את המקדמה בשיעור 15% מסך התמורה.
  • אם הנכס הנמכר נרכש ע”י המוכר לאחר 06/11/2001 אז עם בעת תשלום 40% (במצטבר) מסך העסקה, יש לשלם את המקדמה בשיעור 7.5% מסך התמורה.
  • אם הרכישה היא מחברה (דירת קבלן למשל) אז יש לשלם את המקדמה במועד תשלום 80% (במצטבר) מהתמורה ובלבד וחלפו 40 ימים מהחתימה על ההסכם.

מה כדאי לדעת?

  1. שימו לב- כי רצוי לציין מנגנון זה בגוף ההסכם שכן כבר בחתימת ההסכם על הצדדים לדעת אם המוכר חב במס שבח או לא ועל המוכר אף להצהיר על ידיעתו בהסכם.
  2. זהו אינטרס של הקונה לציין מנגנון זה שכן בכך ישוחרר מתלותו במוכר בקבלת אישור מס השבח.
  3. שימו לב שמדובר בתשלום מצטבר מהתמורה ולא בעת תשלום אחד בגובה 40% מהתמורה.
  4. בפועל התשלום משולם ע”י הקונה למיסוי מקרקעין ישירות על חשבון כספי התמורה.
מקדמת מס שבח

29 ינואר, 2023

עורכת דין יסמין צח - נדלן ומיסוי מקרקעין

נעים מאוד, אני יסמין

ליצירת קשר: